Print

Temeljem članka  31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13 i 4/18), Općinsko vijeće Općine Podturen je na svojoj  13. sjednici održanoj,4.02.2019., donijelo je  

O D L U K U o prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvo Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić“ u Čakovcu