Print

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske  županije“ br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen 15. na sjednici održanoj dana,9. prosinca 2015. godine, donijelo je

Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu