Print

Na temelju članka 4., stavka 6. Zakona o fondovima za kulturu («Narodne novine» br. 47/90.) i članka 31.Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 16. sjednici održanoj, 21.12. 2015. godine donosi

Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2015.