Print

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije” br.5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 13. sjednici održanoj, 14. 07. 2015. godine, donijelo je

Odluku o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva , materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Podturen