Print

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ RH br. 87/08, 136/12 i 15/15), Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 31.Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen, na 21. sjednici održanoj dana,5.12. 2016. godine, donijelo je

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Podturen za 2017. godinu