Print

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 57/11), i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 9.sjednici održanoj dana, 4.12.2014.god., donosi


SOCIJALNI PROGRAM Općine Podturen za 2015. godinu

 

VIŠE