Print

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 44. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik međimurske  županije“ broj 8/21), općinski načelnik Općine Podturen dana  .2021. godine donosi

 

O D L U K U o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podturen