Print

 Na temelju članka  44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), te članka 43. Statuta Općine Podturen  („Službeni glasnik Međimurske županije, broj  5/13, i 4/18), Općinski načelnik Općine Podturen donosi slijedeću

 

 O D L U K U o isplati  REGRESA ZA GODIŠNJI ODMOR