Print

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“br.5/13, 4/18 i 15/18),  Općine Podturen, dana 15.05.2020.god.  donosi

                  

                                  ODLUKU O OGRANIČENJU BROJA PUTNIKA NA SKELAMAVLASNIŠTVU OPĆINE PODTUREN