Print

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13) Općinski načelnik donosi

 

Z A K LJ U Č A K o  isplati  nagrade predsjednicima Mjesnih odbora