Print

  Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora za članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ 32/2019).god. i članka  43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 14/18) Općinski načelnik donosi

                                    

Zaključak o isplati naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina