Print

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 3/15, 4/18 i 15/18) a u vezi sa člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 95/19) općinski načelnik Općine Podturen dana 30.10.2019. donosi:

 

                                               PROCEDURU STJECANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA VLASNIŠTVU OPĆINE PODTUREN