Print

Temeljem članaka 14, 15. i 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
(Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18) i članka 43. Statuta Općine Podturen (Službeni
glasnik Međimurske županije br. 5/13, 4/18 i 15/18 ), Općinski načelnik općine Podturen dana
20.11.2019. godine donosi:


ODLUKU O POPISU IMOVINE , OBVEZA I POTRAŽIVANJA OPĆINE PODTUREN ZA 2019. god.