Print

Temeljem članka 12. i članka 15.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen i članaka 43. Statuta Općine Podturen“ (Službeni glasnik Međimurske županije“ br.15/13), načelnik Općine Podturen, dana 21.07. 2017. godine, donosi  

Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika Općine Podturen – javnog naručitelja u postupcima jednostavne nabave za 2017.