Print

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije „5/13), načelnik Općine Podturen dana 7.03. 2017. godine donosi

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave