Print

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2015. godini ("Narodne novine" broj 36/15) i članka 43. Statuta Općine Podturen  ("Službeni glasnik Međimurske županije broj: 5/13) općinski načelnik Općine Podturen, dana  11.05.2015. godine, donosi

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje