Odluke općinskog vijeća

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 15.sjednici održanoj dana, 9.12.2015.god. donosi

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE Za razdoblje 2016. – 2018.god.

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 17. st.1. podstavak 1., Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» br.82/15) te članka 31. Statuta Općine («Službeni glasnik Međimurske županije» br.5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 18. sjednici održanoj dana,16.06. 2016. godine, donosi


PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2016. GODINU

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 17., stavka 1., podstavka 1., Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 16. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 21. prosinca 2015. godine, donosi


SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PODTUREN ZA PERIOD OD 2016. DO 2019. GODINE

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 57/11), i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 9.sjednici održanoj dana, 4.12.2014.god., donosi


SOCIJALNI PROGRAM Općine Podturen za 2015. godinu

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 57/11), i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 15. sjednici održanoj dana 9.12. 2015.god., donosi


SOCIJALNI PROGRAM Općine Podturen za 2016. godinu

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 57/11), i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na .sjednici održanoj dana, 21.12. 2015.god., donosi


IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA Općine Podturen za 2015. godinu

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06 i 150/08 – Uredba, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13 ), Općinsko vijeće Općine Podturen na 15. sjednici održanoj dana,9.12.2015. godine, donijelo je      

Program javnih potreba u sportu Općine Podturen za 2016. godinu   

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju Zakona o športu («Narodne novine» br. 111/97.) i članka 31.Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 16 .sjednici održanoj, 21.12.2015. godine donosi


IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU I UDRUGAMA ZA 2015. GODINU

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11 i 61/11) i članka 31. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 5/13.), Općinsko vijeće Podturen na 15. sjednici održanoj, 9.12. 2015. godine, donijelo jeOdluku o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podturen za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2016.god.

 

VIŠE

 

 

 

Temeljem    Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  (“Narodne  novine”,   broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  150/11,  144/12  i  19/13)  te  čl.  31  Statuta   Općine  Podturen    (Službeni  glasnik  Međimurske  županije  5/13),  a  sukladno  odredbama  Zakona   o  udrugama  (“Narodne  novine”,  broj  74/14),  Zakona  o  financijskom  poslovanju  i  računovodstvu   neprofitnih  organizacija  –  nastavno  Zakon  (“Narodne  novine”  broj  121/14),  Uredbe  o  kriterijima,   mjerilima  i  postupcima  financiranja  i  ugovaranja  programa  i  projekata  od  interesa  za  opće  dobro   koje  provode  udruge  –  nastavno:  Uredba  (“Narodne  novine”  broj  26/15)  Općinsko  vijeće  Općine   Podturen  na  15.  sjednici  održanoj  dana  9.12.2015.god.  donosi        

PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU UDRUGA GRAĐANA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN    

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 31.Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 13. sjednici održanoj dana, 14.07. 2015. god. donijelo jeSuglasnost na prijedlog Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa u svrhu korištenja reciklažnog dvorišta u Murskom Središću

 

VIŠE

 

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com