Print

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.120/16) i  članka 43. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik Općine Podturen  dana, 2.11.2020.god. donosi

                                                                               V.  IZMJENE I DOPUNE  PLANA NABAVE OPĆINE PODTUREN ZA  2020.GODINU