Print

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.120/16) i  članka 43. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik Općine Podturen  dana, 4.01.2022.god. donosi

                                                                                                          

  PLAN NABAVE OPĆINE PODTUREN ZA  2022.GODINU