Print

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.120/16) i članka 43. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik Općine Podturen dana, 15.01.2020.god. donosi


PLAN NABAVE OPĆINE PODTUREN ZA 2020.GODINU