Print

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.120/16) i članka 43. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik Općine Podturen , dana, 15.05.2019.god. donosi

I. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU