Print

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 

Naručitelj Općina Podturen, Ivana Grščića 5, 40317 Podturen,

na temelju članka 10. Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne nabave: KLASA: 406-01/17-01/7; URBROJ: 2109/13-02-17-1 

Podturen, 13. 07. 2017. god. pokrenula je postupak za nabavu:

Zamjena rasvjetnih tijela u stambeno-poslovnoj zoni Podturen – Led rasvjeta

te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

 

POZIV

TROŠKOVNIK

ZAPISNIK

ODLUKA O ODABIRU