Print

Na temelju članka 31. stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj: 20/18. i 115/18 i 98/19.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen, KLASA: 320-02/22-01/08, URBROJ: 2109/13-01-22-01 od 26.05.2022, objavljuje se Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen.

Javni natječaj traje od 25. srpnja 2022. do zaključno 23. kolovoza 2022. godine.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom „NE OTVARAJ -Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske“ na adresu Općina Podturen, Ivana Grščića 5, 40317 Podturen, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Podturen, www.opcina-podturen.hr.

Tekst Javnog natječaja i prilozi nalaze se u privitku teksta:

 1. Obavijest o raspisivanju javnog natječaja za zakup
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup
 3. Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
 4. Popis katastarskih čestica
 5. Tablica 1. – dokumentacija temeljem koje se ostvaruje pravo prvenstva
 6. Tablica 2. – UG po vrsti domaćih životinja
 7. Obrazac 1. – Izjava o plaćenim obvezama s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta
 8. Obrazac 2. – Izjava o povezanim osobama
 9. Obrazac 3. – Izjava o korištenju osobnih podataka
 10. Obrazac 4. – Izjava o ispunjenju gospodarskog programa
 11. Obrazac – Gospodarski program
 12. Obrazac ponude